Varomed - Pure Lebensfreude

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1 Platnost všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP nebo obchodní podmínky) platí pro všechny dodávky zboží nebo poskytování služeb prodávajícího kupujícímu. Odchylky od těchto VOP vyžadují písemnou formu pod sankcí neplatnosti. V případě pochybností se má za to, že se konkrétní právní vztah z dodávky zboží nebo služeb sjednaný mezi prodávajícím jako dodavatelem a kupujícím jako odběratelem řídí těmito obchodními podmínkami. Kupující podpisem této listiny potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a je jimi v plném rozsahu vázán. Ujednání dohodnutá v konkrétní smlouvě na konkrétní dodávku zboží nebo na konkrétní službu mají vždy přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


§ 2 Cena zboží nebo služeb
a) Cenou zboží nebo služeb se rozumí prodejní cena zboží nebo služeb uvedená v ceníku prodávajícího, zvýšená o DPH a platná ke dni uzavření smlouvy (písemné, ústní, konkludentním jednáním) na dodávku objednaného zboží nebo služby. Ceny uvedené v ceníku prodávajícího jsou uvedeny v měně koruna česká a bez DPH. K těmto cenám se účtuje DPH ve výši dle platných předpisů. V případě pochybností se má za to, že kupující je s aktuálním ceníkem seznámen. V případě pochybností platí jako dohodnutá cena ta cena, která je uvedena na daňovém dokladu vystaveném prodávajícím, který kupující nerozporoval ve lhůtě uvedené v § 4 těchto VOP. Cena je kalkulována franco závod prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty náklady na přepravu zboží ke kupujícímu ani poštovné ani balné a prodávající je oprávněn tyto náklady kupujícímu ve faktuře za dodání zboží nebo služby vyúčtovat a kupující je povinen tyto náklady spolu s cenou zboží nebo služby uhradit. Přepravné a poštovné je účtováno v ceně obvyklé v závislosti na ceně, kterou účtuje vůči straně prodávající její smluvní dopravce nebo poštovní přepravce. Balné je účtováno v ceně obvyklé vzhledem k charakteru a velikosti zásilky.
b) Poskytování eventuálních slev se řídí aktuálními podmínkami prodávajícího pro
poskytování slev. Není li mezi stranami výslovně písemně dohodnuto jinak, nevztahují se slevy na zboží nebo služby - poskytované za zvýhodněných podmínek, takzvaně v akci, nebo - na dodávky náhradních dílů nebo na provádění oprav, nebo -na přepravné, poštovné nebo balné.


§ 3 Platební podmínky
a) Prodávající fakturuje cenu zboží nebo služby zpravidla po dodání zboží nebo
služby, nejdříve v den dodání zboží nebo služby. Prodávající je však oprávněn
požadovat i zálohovou platbu před dodáním zboží nebo služby nebo platbu v
hotovosti proti dodání zboží nebo služby. Cena zboží nebo služby je splatná na
základě faktury prodávajícího ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která nebude kratší než 7 pracovních dnů ode dne vystavení faktury. Kupující nemá právo jednostranně započíst vůči prodávajícímu jakékoli peněžité pohledávky bez písemného souhlasu prodávajícího. Kupující taktéž nemá právo bez písemného souhlasu prodávajícího jakékoli své peněžité pohledávky za prodávajícím postoupit na jinou osobu.
b) Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo jeho výhodu odběru
zboží/poskytnutí služby s odloženou lhůtou splatnosti - po dodání zboží nebo služby, kdykoli jednostranně zrušit. Prodávající tak učiní zejména v případě, kdy bude kupující v prodlení s úhradou jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu. Prodávající má právo v takovém případě též rozhodnout, že kupujícímu dodá další zboží nebo poskytne službu pouze proti platbě předem, nebo pouze proti platbě v hotovosti, nebo má právo další dodávku zboží nebo služby, nebo plnění povinností z uplatněné záruky vůči kupujícímu odmítnout nebo pozastavit, a to i v případě, že již došlo k uzavření smlouvy na konkrétní dodávku zboží nebo poskytnutí služby nebo k uplatnění záruky.
c)Pro případ prodlení s plněním peněžitých závazků mezi stranami sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 12 % ročně z dlužné částky ode dne její splatnosti až do dne jejího úplného uhrazení.
d) Při vrácení obuvi bude účtován manipulační poplatek 75 Kč/1 pár bez DPH.K této ceně se účtuje DPH ve výši dle platných předpisů.


§ 4 Dodání zboží nebo služeb, přechod vlastnictví a nebezpečí škody
a)Každá smlouva na konkrétní dodávku konkrétního množství a konkrétního druhu zboží nebo služby za konkrétní ceny a zpravidla s konkrétní lhůtou dodání se uzavírá zpravidla na základě písemné objednávky kupujícího. Písemná objednávka musí být datována a podepsána kupujícím. Písemná objednávka je považována za platně uskutečněnou i tehdy, pokud je podepsána jménem kupujícího příslušným pracovníkem kupujícího, který v obchodním styku s prodávajícím ve věci objednávání zboží nebo služeb obvykle jedná. Kupující je povinen uvést v objednávce řádně své veškeré fakturační údaje ( zejména obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ) a osobu, která za něj jedná
b) Zboží je dodáno tehdy, je-li předáno kupujícímu. Je-li zboží dodáváno poštou, je dodáno tehdy, je-li předáno k poštovní přepravě pro kupujícího. Zboží je dodáno i tehdy, pokud jej kupující převezme od smluvního dopravce prodávajícího. Zboží je dodáno i tehdy, jestliže kupující v době, kdy má zboží převzít, zboží včas a řádně nepřevezme. Prodávající nebo jeho smluvní dopravce mají právo, aby kupující dodání zboží potvrdil. Převzetí zboží je řádně doloženo zejména tehdy, je-li potvrzeno na dodacím listu nebo postačí potvrzení na přepravním dokladu smluvního dopravce. Zboží se považuje za řádně dodané i tehdy, pokud kupující obdrží od prodávajícího za účelem úhrady konkrétní dodávky příslušný daňový doklad a důvod jeho vystavení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení prokazatelně vůči prodávajícímu nerozporuje. Pro poskytování služeb platí výše uvedená ujednání o dodání zboží analogicky.
c)Prodávající je povinen dodat zboží nebo službu ve lhůtě, která je mezi stranami v konkrétním případě dohodnuta. Není-li určena lhůta k dodání, platí, že prodávající dodá zboží nebo službu ve lhůtě pro prodávajícího obvyklé vzhledem k druhu a množství objednaného zboží nebo rozsahu služby.
d) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném uhrazení ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo od smluvního dopravce prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající nebo smluvní dopravce umožní převzít zboží a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.


§ 5 Zpoždění dodávky zboží nebo služeb
a) Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávek zboží nebo služeb z důvodu
okolností vylučujících odpovědnost ( války, občanské nepokoje, přírodní katastrofy, opatření státních orgánů apod.) které nastanou u prodávajícího nebo u některého subdodavatele prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen výskyt překážky kupujícímu neprodleně oznámit a dodávku uskutečnit v nejbližším možném termínu po pominutí překážky. Pokud nebyla ještě smlouva splněna vůbec nebo byla splněna jen částečně, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit zcela, nebo u částečného plnění v části, která dosud nebyla splněna.
b) Trvá-li zpoždění dodávky déle než 3 měsíce, je kupující po marném poskytnutí
náhradní lhůty prodávajícímu oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud byla smlouva splněna částečně, je kupující oprávněn odstoupit za výše uvedených podmínek od nesplněné části.
c) Prodávající je oprávněn provádět svá plnění i po částech,ledaže by kupující neměl o taková částečná plnění vzhledem k jejich povaze zájem.
d) Předpokladem pro dodržování závazků prodávajícího vůči kupujícímu je včasné a řádné plnění závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Prodávající je oprávněn své jakékoli plnění vůči kupujícímu odmítnout nebo pozastavit pokud je kupující
v prodlení se splněním svých splatných peněžitých nebo nepeněžitých závazků vůči prodávajícímu.
e) Dojde-li ze strany kupujícího k prodlení při převzetí zboží nebo služby, je
prodávající oprávněn požadovat náhradu za vzniklou škodu. Prodlením při převzetí zboží nebo služby přechází nebezpečí škody na zboží nebo službě na kupujícího.


§ 6 Práva kupujícího z vad zboží
a)Kupující je povinen si dodané zboží nebo službu řádně převzít a zjistit bezodkladně jeho/její stav co do množství i kvality. Množstevní či zjevné kvalitativní vady zboží nebo služby je oprávněn kupující reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží nebo služby. Kupující je povinen reklamovat písemně a vady prodávajícímu v reklamačním dopise řádně popsat a doložit. Nedodržení stanovené lhůty má za následek zánik práv kupujícího z množstevních a zjevných kvalitativních vad plnění.
b)Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na skryté vady zboží v délce 24 měsíců a na skryté vady poskytnuté služby v délce 6 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím nebo dnem poskytnutí služby kupujícímu. V rámci záruky odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí zboží nebo služby v záruční době. Rozporem se smlouvou se rozumí zejména pokud zboží nebo služba nemá výrobcem nebo prodávajícím popisované vlastnosti nebo vlastnosti pro zboží nebo službu takového druhu obvyklé, nebo neodpovídá požadavkům právních předpisů, nebo neodpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží nebo služby uvádí, nebo pro který se takové zboží nebo služba obvykle užívá.
c)V rámci záruky má kupující právo na opravu vadného zboží nebo služby. Jde li o
vadu kterou nelze odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo služby za zboží nebo službu bez vady. Prodávající může vždy vyměnit vadné zboží za zboží bez vady i když jde o vadu odstranitelnou. Není-li možno plnění opravit ani vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny reklamovaného zboží nebo služby nebo od kupní smlouvy na konkrétní kus zboží nebo konkrétní službu odstoupit.
d) Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
V případě, že by prodávající prodával zboží s vadami za nižší cenu, nevztahuje se
záruka na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Na prodej zboží s vadami nebo na prodej použitého zboží musí být kupující výslovně písemně upozorněn, jinak se má za to, že prodávající prodává zboží nové, nepoužité, bez vad, v obvyklé kvalitě odpovídající ceně a účelu použití zboží. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží způsobené použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením zboží apod. Za řádné dodržování podmínek maloobchodního prodeje konečnému spotřebiteli odpovídá ten kdo konečnému spotřebiteli zboží prodává nebo poskytuje službu.
e)Nároky z vad může uplatňovat vůči prodávajícímu pouze kupující a tyto nároky
nemůže kupující postoupit na třetí osobu.


§7. Rozhodné právo, rozhodčí doložka, salvatorská klausule
a)Právní vztahy na které se vztahují tyto VOP se řídí právem České republiky a v jeho rámci obchodním zákoníkem České republiky.
b)Všechny spory vznikající z těchto VOP nebo z jednotlivých smluv uzavřených mezi stranami jakýmkoli způsobem, které se řídí nebo mají řídit těmto VOP, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu, jediným rozhodcem, kterého vybere k žádosti žalující strany předseda Rozhodčího soudu z listiny rozhodců Rozhodčího soudu. Kterákoli strana, která uhradí Rozhodčímu soudu příslušný zvýšený poplatek je oprávněna požádat o urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením o zastavení řízení, do jednoho měsíce od zaplacení zvýšeného poplatku nebo do tří měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku, dle své volby.
c) Bude-li nebo stane-li se některé ujednání těchto VOP neplatné nebo neúčinné,
nedotýká se to platnosti nebo účinnosti ostatních ujednání těchto VOP a takové
neplatné nebo neúčinné ustanovení budiž vykládáno v souladu s jeho účelem ke
kterému mělo sloužit – v souladu s ostatními ustanoveními těchto VOP a obchodního zákoníku.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností EUROSTAR Hübner s.r.o. je příslušná Česká obchodní inspekce
poštovní adresa pro doručování návrhů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail:

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/.